FR Menu

Top tips voor het vinden van de perfecte hospitalisatieverzekering voor u en uw dierbaren!

Wettelijke bepalingen

Versie van 25 september 2023


1. Informatie over Yago NV

Algemene informatie :

 • Bedrijfsnaam: YAGO SA
 • Maatschappelijke zetel: Rue des francs 79, boite 3 1040 Etterbeek
 • Telefoon: +32 2 808 11 78
 • Mail : hello@Yago.be
 • Website: www.Yago.be
 • Bedrijfsnummer: BE0639.926.420

Yago is ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in de categorie "verzekeringsmakelaar" in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA onder bovenvermeld ondernemingsnummer. Het register is beschikbaar op https://www.fsma.be/nl/verzekeringstussenpersoon (klik op "Lijsten" en "Register van verzekeringstussenpersonen").

In haar hoedanigheid van verzekeringsmakelaar vertegenwoordigt Yago de klant en voert zij haar activiteiten uit zonder enige exclusieve agentuurovereenkomst of enige andere juridische verbintenis die haar rechtstreeks of niet rechtstreeks verplicht om haar productie geheel of gedeeltelijk bij één of meer verzekeringsmaatschappijen onder te brengen of die haar belet om vrij een verzekeringsmaatschappij te kiezen.

Communicatiemethoden: De gebruikte communicatiemethoden tussen ons kantoor en klanten zijn post, telefoon, mobiele telefoon, e-mail en website.

Taal: De voertaal op ons kantoor is Frans. We bieden onze diensten ook in het Nederlands aan.

2. Juridische informatie over verzekeringsactiviteiten

INFORMATIE

De Europese Richtlijn van 20 januari 2016 betreffende de distributie van verzekeringen ("IDD"), die in Belgisch recht werd omgezet in de Wet van 4 april 2014, bevat informatieverplichtingen en gedragsregels die van toepassing zijn op Yago.

In overeenstemming met IDD, de wet van 4 april 2014, de IDD Practical Guide to Rules of Conduct en de EIOPA Q&A over IDD, zet Yago zich in om verzekeringsproducten eerlijk, rechtvaardig en professioneel te distribueren, in het belang van zijn klanten.

Yago streeft ernaar correcte, nauwkeurige, duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Deze beslissing kan het aangaan (of niet aangaan) van een verzekeringsovereenkomst inhouden of het opvragen van nadere informatie. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze informatie begrijpelijk is.

Beleid inzake belangenverstrengeling

Yago heeft een schriftelijk beleid inzake belangenverstrengeling, waarin met name het volgende staat:

(a) met betrekking tot de verrichte specifieke verzekeringsdistributie activiteiten, de omstandigheden die aanleiding geven of kunnen geven tot een belangenconflict waardoor de belangen van een of meer cliënten kunnen worden geschaad;

b) de te volgen procedures en te nemen maatregelen om dergelijke conflicten te beheersen en te voorkomen dat ze de belangen van de klant schaden.

Belangenconflicten identificeren

Om ons beleid voor belangenverstrengeling te ontwikkelen, hebben we eerst mogelijke belangenverstrengeling binnen Yago geïdentificeerd.

Dit zijn belangenconflicten die ontstaan tussen de klant en Yago zelf, een relevante persoon of een persoon die er direct of indirect mee verbonden is door een zeggenschap band, of die ontstaan tussen twee klanten. Dit zijn belangenconflicten die het risico inhouden dat de belangen van de klant worden geschaad. Yago of de voornoemde personen hebben een belang in het resultaat van verzekeringsdistributie activiteiten dat voldoet aan de volgende criteria:

 • het staat los van het belang dat de klant of potentiële klant heeft bij het resultaat van verzekeringsdistributie activiteiten;
 • het kan de uitkomst van distributieactiviteiten mogelijk beïnvloeden ten nadele van de klant.

Ons beleid inzake belangenverstrengeling houdt rekening met de specifieke kenmerken van Yago.

Bij de beoordeling van potentiële belangenconflicten heeft Yago situaties geïdentificeerd waarin er een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van klanten nadelig worden beïnvloed. Dit zijn situaties waarin :

 • een financieel voordeel wordt behaald (door Yago, een betrokken persoon of een persoon die met haar verbonden is door een zeggenschap band) of een financieel verlies wordt vermeden ten nadele van de klant;
 • Yago, een relevante persoon of een persoon die direct of indirect met hem verbonden is door een zeggenschap band ertoe wordt aangezet, financieel of op enige andere wijze, de belangen van een andere klant of groep klanten te bevoordelen boven die van de klant ;
 • het resultaat van de dienst of transactie van enig ander belang is voor Yago;
 • Yago doet hetzelfde bedrijf als de klant;
 • een andere persoon dan de klant betaalt een vergoeding aan Yago voor het verlenen van verzekeringsbemiddeling diensten;
 • Yago, een relevante persoon of een persoon die direct of indirect daarmee verbonden is door een zeggenschap band, is nauw betrokken bij het beheer of de ontwikkeling van verzekeringsproducten, in het bijzonder wanneer deze persoon invloed heeft op de prijsstelling van deze producten of op de distributiekosten ervan.

Omgaan met belangenconflicten

Yago heeft een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de belangen van de klant op de eerste plaats komen.

Deze omvatten :

 • een interne instructienota;
 • een passend beloningsbeleid, met inbegrip van het elimineren van elk direct verband tussen betalingen aan relevante personen die betrokken zijn bij een bepaalde activiteit en betalingen, met inbegrip van beloning, aan andere relevante personen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij een andere activiteit, wanneer een belangenconflict kan ontstaan met betrekking tot deze activiteiten;
 • een beleid om ervoor te zorgen dat de mensen die we in dienst hebben alleen werken aan verzekeringscontracten waarvan ze de essentiële kenmerken kennen en aan klanten kunnen uitleggen;
 • een beleid waardoor Yago zich het recht voorbehoudt om, bij gebrek aan een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict, de gevraagde dienst te weigeren, met als enige doel de belangen van de klant te beschermen;
 • een beleid inzake geschenken en voordelen dat duidelijk de voorwaarden omschrijft waaronder geschenken en voordelen mogen worden aanvaard of toegekend en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer geschenken of voordelen worden aanvaard of toegekend;
 • een beleid om ervoor te zorgen dat alle personen in dienst van Yago correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie verstrekken.

Productinformatie & Algemene voorwaarden

Yago beoordeelt en evalueert periodiek, ten minste jaarlijks, het beleid inzake belangenconflicten, de lijst van potentiële belangenconflicten en het register van belangenconflicten. Yago neemt alle passende maatregelen om eventuele tekortkomingen te verhelpen. Ten minste eenmaal per jaar brengt Yago hierover schriftelijk verslag uit aan het management.

Specifieke transparantie

Als onze maatregelen in een specifiek geval onvoldoende garanties bieden, zal Yago je daarover informeren:

 1. een nauwkeurige beschrijving van het belangenconflict in kwestie ;
 2. uitleg over de algemene aard en de bronnen van het belangenconflict ;
 3. een uitleg van de risico's die het belangenconflict voor de klant met zich meebrengt en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken;
 4. een duidelijke aanwijzing dat de organisatorische en administratieve regelingen die Yago heeft getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheersen, ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de cliënt worden geschaad, zal worden vermeden.

Deze informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, rekening houdend met de kenmerken van de klant, om de klant in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen over de verzekeringsdistributie activiteiten waarbij het belangenconflict zich voordoet.

De informatie bevat voldoende details, rekening houdend met de kenmerken van de klant, om u in staat te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over distributieactiviteiten. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie

Compensatie

Ons kantoor wordt betaald op commissiebasis voor de verzekeringsbemiddeling diensten die het levert.

Ons kantoor kan ook een vergoeding ontvangen die gekoppeld is aan de verzekeringsportefeuille die wordt aangehouden bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij en een vergoeding die gekoppeld is aan het werk dat ons kantoor namens die maatschappij uitvoert.

3. Aangeboden producten en diensten

Het concept van verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddeling diensten aan. Deze diensten bestaan uit het geven van advies over verzekeringscontracten, het presenteren of aanbieden van verzekeringscontracten, het verrichten van andere werkzaamheden ter voorbereiding op het sluiten ervan of het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende sectoren:

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Landvoertuigen (behalve spoor)
 4. Carrosserieën voor spoorwegvoertuigen
 5. Korps luchtvoertuigen
 6. Korps mariniers-, meer- en rivier voertuigen
 7. Vervoerde goederen (inclusief koopwaar, bagage en alle andere goederen)
 8. Vuur en natuurlijke elementen
 9. Andere materiële schade
 10. R.C. zelfrijdende landvoertuigen
 11. R.C. luchtvoertuigen
 12. R.C. zee-, meer- en rivier voertuigen
 13. Generaal R.C.
 14. Krediet
 15. Statiegeld
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Wettelijke bescherming
 18. Bijstand
  Levensverzekering :
 19. Levensverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfondsen en exclusief huwelijks- en geboorte verzekering:
  a) "levensverzekering, die een verzekering bij leven, een verzekering bij overlijden, een kapitaalverzekering en een levensverzekering met contraverzekering omvat;
  b) lijfrenteverzekering ;
  c) aanvullende verzekeringen die naast de levensverzekering zijn afgesloten, en in het bijzonder verzekeringen voor lichamelijk letsel inclusief arbeidsongeschiktheid, verzekering bij overlijden als gevolg van een ongeval en verzekering bij invaliditeit als gevolg van een ongeval of ziekte;
 20. Huwelijks- en geboorte verzekering niet gekoppeld aan beleggingsfondsen
 21. Levensverzekering, huwelijks- en geboorte verzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
 22. de soorten langdurige, niet-opzegbare ziektekostenverzekeringen die momenteel in Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt ("niet-opzegbare ziekteverzekering van lange duur").
 23. Tontine activiteiten
 24. Kapitalisatieverrichtingen
 25. beheer van collectieve pensioenfondsen
 26. Verrichtingen als bedoeld in Boek IV, Titel 4, Hoofdstuk I, van de Franse Verzekering Code
 27. Verrichtingen die afhankelijk zijn van de duur van het menselijk leven, zoals gedefinieerd in of voorzien bij de sociale verzekeringswetgeving, wanneer deze in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden uitgevoerd of beheerd.

Productinformatie & Algemene voorwaarden

In onze bibliotheek vind je, gerangschikt per maatschappij, de algemene voorwaarden van de contracten en dekkingen die ons kantoor aanbiedt. Informatie over de aard en de risico's van spaar- en beleggingsverzekeringen is beschikbaar in de financiële infofiches van levensverzekeringen en door op de onderstaande links te klikken:

4. Bestrijding van het witwassen van geld

Als verzekeringsmakelaar die bemiddelt in "leven"-producten is Yago een melder in de zin van de Wet van 18 september 2017 ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en ter beperking van het gebruik van contant geld (Wet AML).

Yago gebruikt een risicogebaseerde aanpak:

 1. Yago voert een algehele risicobeoordeling uit, waarbij de risico's waaraan Yago blootstaat als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten worden geïdentificeerd en geëvalueerd en de risicocategorieën worden vastgesteld die worden toegepast;
 2. Yago definieert een geschikt organisatorisch kader dat tot doel heeft het beleid, de procedures en de interne controlemaatregelen te definiëren die zijn ingesteld om de risico's die zijn geïdentificeerd in de algemene risicobeoordeling te beheren en te verminderen;
 3. Yago voert voor elke klant een individuele risicobeoordeling uit voordat de zakelijke relatie begint. Het doel van deze fase is het identificeren en beoordelen van de risico's van een klant, rekening houdend met de transactie die hij of zij van plan is uit te voeren;
 4. Yago past waakzaamheid maatregelen toe op klanten, afhankelijk van hun risicocategorie.

Yago moet zich ook houden aan financiële embargo's en het bevriezen van tegoeden. Deze verplichting is een resultaatverplichting.

5. Compliance

Alle medewerkers van Yago zijn verplicht om elk vermoeden van een overtreding, elke significante overtreding van regels of richtlijnen, elke potentiële fraude of elk ander ernstig misbruik door medewerkers of klanten zo snel mogelijk te melden aan het management en de Compliance Officer.